Hồ sơ lập trình - Hồ sơ người tìm việc lập trình - Dương Huy

Đã tiếp cận 74 người NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: Lương / Tháng | Điểm đến: | Xu hướng: Ứng viên | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình:

Chi tiết:

dương huy | it phần cứng/mạng, kỹ thuật, it phần mềm | nhân viên | hà nội | hồ sơ người tìm việc lập trình | nam | 1987 | độc thân

WORK EXPERIENCE
04/2014 - Present
Expert Vivas
March 2014 - Present:
Organization: Vivas - VNPT Technology Position: System And Development Engineer
Major duties:
- Development webserivce VAS (provide Film service) for mobifone.
- Research and development SSO System (Implement base on OpenID Connect 1.0, OAuth 2.0)
- Develop MSP System (Provide Multi Media Service Platf orm f or Vinaphone. All CP or SP for media content of Vinaphone will deploy service base on this platform): Develop backend OSS/BSS, RBAC, Audit Log, Intergrate with charging gateway, SMS Gateway, Business logic auto charge.
- Resarch and develop intergrate Radius to WifiOffLoad System
- Develop and Optimize Nginx f or CDN System (Static f ile and Streaming) - Research and Deploy Private Cloud (Base on Openstack)
April 2012 - March 2014:
Organization: BeeOnline
Position: System and Development Engineer
Major duties:
- Build and design f ramework (MVC) f or core of site tienganh123.com with PHP language.
- Develop and migrate old code to new designed f ramework.
- Develop player and record system: Using FMS, f f mpeg f or server site to receive streaming record via RTMP protocol, develop client record base on Flash on client site.
- Optimize for high traffic ( > 1 milion user): Using Memcached for cache query and data template, optimize with query have large data...


Jun 2009 - April 2012
Organization: Digicom - VTC Position: Research and Development Major duties:
- Implement and IPTV system operators (link Digicom - VTC with the provincial telecommunications) - Develop Monitor system IPTV (Write script check status system).
- Research and development system streaming for OTT services, InternetTV
- Research and development of virtual systems XenCitrix.
- Research and implement loadbalancer, Heabeat, Storage
- Development settopbox DVB-T, DVB-S based on Sigma chips: Build User Interface for STB (based on flash lite)
- Development settopbox DVB-T, DVB-S: Building module channel scan, stream analysis metadata in TS, TS stream from the channel scan in C/C+

+ Language. Develop on OS21.

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất